تبریک به جناب آقای دکتر علیرضا خوراکیان به مناسبت ارتقاء از استادیاری به دانشیاری

جناب آقای دکتر علیرضا خوراکیان عضو محترم هیئت علمی گروه مدیریت، ارتقاء جنابعالی را از استادیاری به دانشیاری تبریک عرض می نمائیم و از خداوند منان برای جنابعالی موفقیت روزافزون آرزومندیم.

هیئت رئیسه، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده علوم اداری و اقتصادی