دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت (مدیریت رفتاری) - مصطفی جهانگیر

 

 

ارائه کننده: مصطفی جهانگیر

 

اساتید راهنما: دکتر علیرضا خوراکیان

دکتر سعید مرتضوی

 

استاد مشاور: دکتر احسان الهی

 

اساتيد داور: دکتر اصغر مشبکی اصفهانی

دکتر علی شیرازی

دکتر غلامرضا ملک زاده

 

نماينده تحصيلات تکميلي: دکتر مجتبی پورسلیمی

 

زمان: ساعت 10 روز  سه شنبه 17/11/1396

 

مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – اتاق 209