انتصاب جناب آقای دكتر خداپرست مشهدی به عنوان مدیر گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی

انتصاب جناب آقای دكتر خداپرست مشهدی را به عنوان مدیر گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی تبریک می گوئیم و از خداوند یکتا برای ایشان ، موفقیت روز افزون در راستای اهداف علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه دیرینه سال فردوسی مشهد را خواستاریم.

هیئت رئیسه، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده علوم اداری و اقتصادی