دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- مرتضی صالح مهدی الجعیفری

 

 

بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران در کشور عراق

 

ارائه کننده : آقای مرتضی صالح مهدی الجعیفری

 

استاد راهنما : دکتر محمد حسین ودیعی

 

استاد مشاور : دکتر محمد رضا عباس زاده

 

اساتید داور : دکتر محمد علی باقرپور

دکتر مهدی مرادی

 

زمان: ساعت 7 روز چهار شنبه مورخ 18/11/1396

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – کلاس 209