دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (بازرگاني بين الملل ) - مژگان نجات

 

 

بررسي تأثير کيفيت ادراک شده و آگاهي از برند بر ارزش ويژه ي برند به واسطه ي وفاداري به برند

(مورد مطالعه: بيماران زن بيمارستان خصوصي مهر در شهر مشهد)

 

ارائه کننده: مژگان نجات

 

استاد راهنما: دکتر آذر کفاش پور

 

استاد مشاور: دکتر مجتبي پورسليمي

 

اساتيد داور : دکتر عليرضا حداديان

دکتر علي شيرازي

 

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر علي شيرازي

 

زمان: ساعت 10 روز  شنبه 21/11/1396

 

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 114