دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- ندا کلیدری

 

 

بررسی کیفیت گذارشگری مالی شرکت های خانوادگی و غیر خانوادگی از طریق حق الزحمه حسابرسی و ریسک حسابرسی

 

ارائه کننده : خانم ندا کلیدری

 

استاد راهنما : دکتر مهدی صالحی

 

اساتید مشاور : دکتر محمد رضا عباس زاده

دکتر مهدی جباری

 

اساتید داور : دکتر رضا حصارزاده

دکتر مهدی مرادی

 

زمان: ساعت9.30  روز دو شنبه مورخ 23/11/1396

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – کلاس 210