دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- نیلوفر نادری

 

 

بررسی تعارض کار - خانواده در جامعه حسابرسان و ارائه راهکارهایی به منظور کاهش آن

 

ارائه کننده : خانم نیلوفر نادری

 

استاد راهنما : دکتر رضا حصارزاده

 

استاد مشاور : دکتر فرزانه نصیرزاده

 

اساتید داور : دکتر محمد علی باقرپور ولاشانی

دکتر مهدی صالحی

 

زمان: ساعت 10.30 روز دو شنبه مورخ 23/11/1396

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – کلاس 211