دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت گرايش فناوری اطلاعات - حمید بکامیری

 

 

ارائه کننده: حمید بکامیری

 

اساتید راهنما: دکتر محمّد لگزیان

دکتر علیرضا پویا

 

استاد مشاور: دکتر حسین شریف

 

اساتيد داور: دکتر مهدی شامی زنجانی

دکتر مصطفی کاظمی

دکتر ناصر مطهری فریمانی

 

نماينده تحصيلات تکميلي: دکتر احمد توکلی

 

زمان: ساعت 12 روز  سه شنبه 24/11/1396

 

مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – اتاق 114