دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- حمیدرضا آزاد

 

 

مدیریت سود تعهدی و واقعی قبل و بعد از تصویب دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس

 

ارائه کننده : حمید رضا آزاد

 

استاد راهنما : دکتر محمد رضا عباس زاده

 

استاد مشاور : دکتر رضا حصارزاده

 

اساتید داور : دکتر فرزانه نصیرزاده

دکتر بهزاد کاردان

 

زمان: ساعت 12روز چهار شنبه مورخ 25/11/1396

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – کلاس 209