دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (بازاريابي بين الملل)- دانیال کفتان زاده

 

 

تأثير گرايش به کارآفريني بر عملکرد شرکت با نقش ميانجي رهبري هزينه

(مورد مطالعه: شرکتهاي حمل و نقل بين المللي افغانستان)

 

ارائه کننده: دانيال کفتان زاده

 

استاد راهنما: دکتر فريبرز رحيم نيا

 

استاد مشاور: دکتر عليرضا خوراکيان

 

اساتيد داور : دکتر غلامرضا ملک زاده

دکتر عليرضا حداديان

 

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر عليرضا حداديان

 

زمان: ساعت 12 روز چهارشنبه 25/11/1396

 

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 114