دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت اجرايي (استراتژيک )- سعید نصرتی

 

 

ارائه مدلی جهت سنجش نو آوری در بانک

 

ارائه کننده: سعید نصرتی

 

استاد راهنما: دکتر ناصر مطهری فریمانی

 

استاد مشاور: دکتر عليرضا خوراکيان

 

اساتيد داور : دکتر علیرضا پویا

دکتر یعقوب مهارتی

 

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر یعقوب مهارتی

 

زمان: ساعت 10.30 روز چهارشنبه 25/11/1396

 

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 115