جلسه تبادل نظر مدیر پژوهش مرکز فاوای شهرداری مشهد با دکتر احمدی شادمهری معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم اداری و اقتصادی

جلسه تبادل نظر مدیر پژوهش مرکز فاوای شهرداری مشهد با دکتر احمدی شادمهری معاون پژوهش و فناوری و تعدادی از مدیران گروه های آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشکده در سه شنبه 24 بهمن ماه 1396 در محل دفتر ریاست دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این جلسه که با تلاش مرکز فاوای شهرداری و حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشکده برگزار شد، دکتر احمدی شادمهری پس از خیر مقدم به مهندس کریمی به تشریح امکانات و توانائی های پژوهشی دانشکده جهت همکاری پرداختند.

در ادامه جناب مهندس کریمی ضمن تشکر از مسئولین دانشکده به شرح اولویت ها و نیارهای پژوهشی مرکز فاوای شهرداری و چگونگی همکاری و تعامل با دانشکده علوم اداری و اقتصادی پرداختند.

در ضمن مقرر شد نمایندگانی از دو طرف برای پیگیری همکاری ها معرفی شوند.