دفاعیه رساله دکتری علوم اقتصادی - یکتا اشرفی

 

 

اثر مخارج دولت روی رفاه در ایران با استفاده از رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

 

ارائه کننده : یکتا اشرفی

 

اساتید راهنما: دکتر مصطفی سلیمی فر

دکتر محمد حسین مهدوی عادلی

 

استاد مشاور: دکتر حسین توکلیان

 

اساتید داور : دکتر داوود دانش جعفری

دکتر محمد طاهر احمدی شادمهری

دکتر مهدی فیضی

 

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر احمد سیفی

 

زمان: ساعت 5/15 روز سه شنبه مورخ 15/12/1396

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق114