دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - مصطفی عباسی

 

 

بررسی و اولویت بندی مولفه های محیط کسب و کار بنگاههای کوچک و متوسط صنعتی در استان هرات افغانستان

 

ارائه کننده : مصطفی عباسی

 

استاد راهنما : دکتر احمدی شاد مهری

 

استاد مشاور : دکتر چشمی

 

اساتید داور : دکتر سلیمی فر 

دکتر رزمی

 

زمان: ساعت 12 روز یک شنبه 13/12/96

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی اتاق 210