دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری -احمد شویلی

 

 

بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی با کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته دربورس اوراق بهادار عراق

 

ارائه کننده : احمد شویلی

 

استاد راهنما : دکتر رضا حصارزاده

 

استاد مشاور : دکتر فرزانه نصیرزاده

 

اساتید داور : دکترمحمد رضا عباس زاده

 

دکترمحمد جواد ساعی

 

زمان: ساعت: 10 روز چهارشنبه 16/12/1396

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 115