دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (گرايش بازاريابي) - آزاده مظلوم خراساني

 

 

بررسي تأثير مديريت دانش بر مديريت ارتباط با مشتري ازطريق نقش واسطه اي عوامل سازماني در هتل هاي 3،4 و 5ستاره در مشهد

 

ارائه کننده: آزاده مظلوم خراساني

 

استاد راهنما: دکتر محمّد لگزيان

 

استاد مشاور: دکتر عليرضا پويا

 

اساتيد داور : دکتر مجتبي پورسليمي

دکتر عليرضا حداديان

 

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر عليرضا حداديان

 

زمان: ساعت 12 روز يکشنبه 20/12/1396

 

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 210