دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (گرايش بازاريابي بين الملل )- زينب دائم الخدمه

 

 

بررسي تأثير بازاريابي رسانه ي اجتماعي بر وفاداري به برند به واسطه ي اعتماد به برند (مورد مطالعه: بانکهاي دولتي مشهد)

 

ارائه کننده: زينب دائم الخدمه

 

استاد راهنما: دکتر عليرضا حداديان

 

استاد مشاور: دکتر آذر کفاش پور

 

اساتيد داور : دکتر علي شيرازي

دکتر مجتبي پورسليمي

 

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر مجتبي پورسليمي

 

زمان: ساعت 10 روز شنبه 19/12/1396

 

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 209