لینک همايش ملي مديريت و كسب و كار الكترونيكي با رويكرد اقتصاد مقاومتي

برگزاري همايش ملي مديريت و كسب و كار الكترونيكي با رويكرد اقتصاد مقاومتي با همكاري انجمن علمي اقتصاد توسعه منطقه اي ايران در تاريخ 19 و 20 ارديبهشت ماه سال 1397 به همراه لينك سايت همايش
http://www.ferdowsconferences.ir/modiriat96/fa/home