دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - حسین الحمنداوی

 

 

شناسایی مهارت ها،دانش، و نگرش های لازم برای حسابرسان امروز در عراق

 

ارائه کننده : حسین الحمنداوی

 

استاد راهنما : دکتر فرزانه نصیرزاده

 

استاد مشاور : دکترمهدی صالحی

 

اساتید داور : دکترمحمود لاری دشت بیاض

دکترمحمد علی باقرپور ولاشانی

 

زمان: ساعت: 12.15 روزسه شنبه22/12/1396

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 211