دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - رضا ابراهیمی

 

 

بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت،ارزش شرکت و رشد درآمد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

ارائه کننده : رضا ابراهیمی

 

استاد راهنما : دکتر بهزاد کاردان

 

استاد مشاور : دکتر رضا حصارزاده

 

اساتید داور : دکتر محمد رضا عباس زاده

دکترمحمد جواد ساعی

 

زمان: ساعت: 10:00 روز یکشنبه 27/12/1396

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 212