دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی - سعیده خلیلی

 

 

دولت در اندیشه و کنش محمد علی فروغی

 

ارائه کننده : سعیده خلیلی

 

استاد راهنما : دکتر روح الله اسلامی

 

استاد مشاور : دکتر وحید سینایی

 

اساتید داور : دکتر محسن خلیلی

دکتر سید حسین اطهری

 

زمان: ساعت 10روز 3شنبه 22/12/96

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق212