دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - علی طالب الجحیشی

 

 

تشخیص مدیریت سود بااستفاده از تغییرات در گردش دارایی و حاشیه سود

 

ارائه کننده : علی طالب الجحیشی

 

استاد راهنما : دکتر رضا حصارزاده

 

استاد مشاور : دکترمحمود لاری دشت بیاض

 

استاد داور دکتر بهزاد کاردان

دکتر مهدی مرادی

 

زمان: ساعت: 8 روزپنج شنبه24/12/1396

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 211