جلسه ی سمینـار رساله ی دکتري مديريت (مدیریت منابع انسانی) - سمانه صادقیان

 

 

ارائه کننده: سمانه صادقیان

 

اساتید راهنما: دکتر فریبرز رحیم نیا

دکتر علی شیرازی

 

استاد مشاور: دکتر آذر کفاش پور

 

نماینده ی تحصیلات تکمیلی : دکتر یعقوب مهارتی

 

زمان: ساعت 12 روز یکشنبه 26/01/1397

 

مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – اتاق 114