دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (تحقیق در عملیات ) - محمّدرضا حصاری

 

 

ارائه کننده: محمدرضا حصاری

 

استاد راهنما: دکتر مصطفی کاظمی

 

اساتید مشاور: دکتر حمیدرضا نویدی

دکتر محمّد لگزیان

 

اساتيد داور: دکتر قهرمان عبدلی

دکتر علیرضا پویا

دکتر احمد توکلی

 

نماينده تحصيلات تکميلي: دکتر ناصر مطهری فریمانی

 

زمان: ساعت 10 روز سه شنبه 28/01/1397

 

مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – اتاق 114