اولين دوره ي آموزشي مديريت عمومي ويژه ي هيأت مديره ي اتحاديه ي تشكل هاي صنفي تحت پوشش اطاق اصناف مشهد

اولين دوره ي آموزشي مديريت عمومي ويژه ي هيأت مديره ي اتحاديه ي تشكل هاي صنفي تحت پوشش اطاق اصناف مشهد در چارچوب تفاهم نامه ي همكاري هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده ي علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد با اطاق اصناف مشهد از روز دوشنبه 1397/1/27 لغايت سه شنبه 25/2/1397 در محل دانشكده ي حقوق و علوم سياسي برگزار مي گردد.

اين دوره ي آموزشي شامل مباحث عمومي مديريت (مديريت رفتاري و منابع انساني، مديريت راهبردي، مديريت فناوري، اجرايي، بازاريابي ، مديريت مالي، حقوق عمومي و قانون نظام صنفي و اقتصاد عمومي) مي باشد كه بر اساس اعلام نياز اصناف مشهد طراحي و در 5 دوره برگزار خواهد شد كه حدود 500نفر از مديران اطاق اصناف و خزانه داري شركت مي كنند.

مراسم افتتاحيه ي اين دوره با حضور رياست دانشكده ي علوم اداري و اقتصادي، هيأت رييسه ي اطاق اصناف، مسئول آموزش هاي عالي آزاد دانشكده و نماينده ي دانشكده در امور اجرايي تفاهم نامه ي همكاري متقابل در روز دوشنبه 1397/1/27 برگزار گرديد.

3

 241