دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حقوق خصوصي - علی خیری جبر

 

 

فسخ قرارداد در فرض تخلف از انجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و عراق

 

ارائه کننده : علی خیری جبر

 

استاد راهنما : دکتر سيدمحمد مهدي قبولي درافشان

 

استاد مشاور : دکتر اعظم انصاری

 

اساتید داور : دکتر سعید محسنی

دکتر محمد عابدی

 

زمان: ساعت 12روز 4شنبه 97/2/5

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 212