دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - کاظم فزع

 

 

بررسی تطبیقی قتل غیر عمد در حقوق ایران و عراق

 

ارائه کننده : کاظم فزع

 

استاد راهنما : دکتر سید مهدی سید زاده ثانی

 

استاد مشاور : دکتر سید حسین حسینی

 

اساتید داور : دکتر عبدالرضا جوان جعفری

 

جناب آقای حسام قبانچی

 

زمان: ساعت 12روز 4 شنبه 97/2/5

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 209