دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حقوق خصوصي - رقیه ناصری

 

 

وکالت در طلاق و تفویض صلاحیت طلاق در حقوق ایران و افغانستان

 

ارائه کننده : رقیه ناصری

 

استاد راهنما : دکتر محمد عابدی

 

استاد مشاور : دکتر اعظم انصاری

 

اساتید داور : دکتر عبدالله خدابخشی

 

دکتر رضا معبودي

 

زمان: ساعت  11.30 روز 2شنبه 97/2/3

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 115