دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی حسابداری - بهاره حقیقی طلب

 

 

ارائه کننده: بهاره حقیقی طلب

 

استاد راهنما: دکتر محمّدرضا عباس زاده

 

اساتید مشاور: دکتر محمّدعلی باقرپور ولاشانی

دکتر جمال نظری

 

اساتيد داور: دکتر مهدی صالحی

دکتر رضا حصارزاده

 

نماينده تحصيلات تکميلي: دکتر فرزانه نصیرزاده

 

زمان: ساعت 10   روز سه شنبه 11/02/1397

 

مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – اتاق 115

 

گروه حسابداری