دفاعيه‌ ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (تحقیق در عملیات) - مریم علی یی

 

 

ارائه کننده: مریم علی ئی

 

اساتید راهنما: دکتر مصطفی کاظمی

دکتر امیرمحمّد فکورثقیه

 

استاد مشاور: دکتر زهرا ناجی عظیمی

 

اساتيد داور: دکتر فرزاد دهقانیان

دکتر احمد توکلی

دکتر علیرضا پویا

 

نماينده ی تحصيلات تکميلي: دکتر ناصر مطهری فریمانی

 

زمان: ساعت 12 روز  یک شنبه 23/02/1397

 

مکان : دانشکده ی علوم اداري و اقتصادي – اتاق 114