اطلاعیه مهم: تغيير ساعت برگزاري كلاس هاي درسي نوبت بعدازظهر در ايام مقارن با ماه مبارك رمضان

  پيرو مصوبه جلسه مورخ 97/2/9 شوراي آموزشي دانشگاه درخصوص تغيير ساعت برگزاري كلاس‌هاي درسي نوبت بعدازظهر در ايام مقارن با ماه مبارك رمضان، ساعات برگزاري كلاس‌هاي مزبور به مدت يك ساعت زودتر انجام خواهد شد و شروع كلاس‌ها به ترتيب در ساعات 13، 15 و 17 بعد ازظهر تشکیل خواهدگردید.

                                                                                                                                                                                                                                دکتر محمدرضا عباس زاده

                                                                                                                                                                                                          معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده علوم اداری و افتصادی