دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حسابداری - مهدیه میر علی

 

 

به کار گیری روش شناسی تحلیل متنی در پیش بینی عملکرد

 

ارائه کننده : مهدیه میر علی

 

استاد راهنما : دکتر رضا حصارزاده

 

استاد مشاور : دکتر مهدی مرادی

 

اساتید داور : دکتر محمود لاری دشت بیاض

دکتر مهدی صالحی

 

زمان: ساعت: 13 روز یکشنبه 1397/2/23

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 211