آئین رونمایی از ششمین جلد کتاب حقوق دعاوی – بایسته های حقوق داوری تطبیقی نوشته آقای دکتر عبدالله خدابخشی

  به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، آئین رونمایی از ششمین جلد کتاب حقوق دعاوی – بایسته های حقوق داوری تطبیقی نوشته آقای دکتر عبدالله خدابخشی عضو محترم هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی به عنوان پنجمین کتاب پرفروش شرکت سهامی انتشار در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران روز پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه 1397 از ساعت 18در سالن فارابی دانشکده علوم اداری و اقتصادی یرگزار می گردد.