دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت رفتاری (پردیس بین الملل) - سارا کهربایی

 

 

ارائه کننده: سارا کهربایی

 

اساتید راهنما: دکتر سعید مرتضوی

دکتر علی شیرازی

 

استاد مشاور: دکتر علیرضا خوراکیان

 

اساتيد داور: دکتر سید علی قلی روشن

دکتر یعقوب مهارتی

دکتر محمّد لگزیان

 

نماينده تحصيلات تکميلي: دکتر غلامرضا ملک زاده

 

زمان: ساعت 12 روز سه شنبه 01/03/1397

 

مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – اتاق 114