جلسه مشترک گسترش همکاری های آموزشی و پژوهشی بین دانشکده علوم اداری و اقتصادی و دانشکده مهندسی

  به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد جلسه مشترک گسترش همکاری های آموزشی و پژوهشی بین دانشکده علوم اداری و اقتصادی و دانشکده مهندسی در روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه 1397 در دفتر ریاست دانشکده علوم اداری و اقنصادی برگزار گردید

جلسه مشترک با حضور هیأت رئیسه محترم دانشکده مهندسی آقایان دکتر رجبی، دکتر پوررضا، دکتر ساده ، دکتر پورافشار و دکتر معینی فرد و هیأت رئیسه محترم دانشکده علوم اداری و اقتصادی آقایان دکتر جوان جعفری، دکتر عباس زاده، دکتر احمدی، و آقایان دکتر خداپرست و دکتر فیضی از گروه اقتصاد و آقایان دکتر کاظمی و دکتر خوراکیان از گروه مدیریت تشکیل گردید.

در این جلسه موضوع گسترش همکاری های مختلف آموزشی و پژوهشی بین دو دانشکده مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث و اظهار نظرهای اعضای شرکت کننده در جلسه، مقرر گردید جهت تدوین تفاهم نامه همکاری و پیگیری موضوعات مطرح شده در جلسه و همچنین مشخص نمودن موضوعات مشترک مورد علاقه کارگروهی متشکل از اعضاء هیأت علمی دو دانشکده تشکیل گردد که آقایان دکتر خوراکیان و دکتر معین فرد در مرحله اول بعنوان نمایندگان دو دنشکده در گارگروه تعیین شدند. جلسه در ساعت 12 با ذکرصلوات پایان یافت و مقرر گردید جلسه بعدی بعد از تنظیم تفاهم نامه در بعد از ماه مبارک رمضان تشکیل گردد.

1

4

2

5