دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حسابداری - محمدرضا نجف پور

 

 

بررسی رابطه ی بین ابعاد مختلف عملکرد شرکت و محافظه کاری در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی

 

ارائه کننده : محمدرضا نجف پور

 

استاد راهنما : دکتر محمدحسین ودیعی

 

استاد مشاور : دکترمحمدرضا عباس زاده

 

اساتید داور دکتر فرزانه نصیر زاده

دکتر بهزاد کاردان

 

زمان: ساعت: 11/30 روزسه شنبه 1397/03/01

 

مکان : دانشکده ی علوم اداری و اقتصادی – اتاق 211