دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد روابط بین الملل - نشاط نیک پرور

بررسی نقش اعلامیه ی منع خشونت در کنوانسیون رفع تبعیض بر زنان افغان

 

ارائه کننده : نشاط نیک پرور

 

استاد راهنما : دکتر سید احمد فاطمی نژاد

 

استاد مشاور : دکتر اعظم امینی

 

اساتید داور : دکتر محمد جواد رنجکش

دکتر شیرزاد آزاد

 

زمان: ساعت   11  روز شنبه 97/3/5

 

مکان:  دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق212