دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حسابداری - علی الحسانی

 

 

" مدیریت سود، استقلال هیأت مدیره و اثرات تعاملی آنها بر چسبندگی هزینه ی عملیاتی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عراق"

 

ارائه کننده: علی الحسانی

 

استاد راهنما: دکتر بهزاد کاردان

 

استاد مشاور : دکتر محمود لاری دشت بیاض

 

 

اساتید داور: دکتر  محمد جواد ساعی

مهدی صالحی

 

زمان: ساعت: 10 روز یکشنبه 1397/03/06    

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 211