دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حسابداری - مهدی سعیدی فروتقه

 

 

بررسی رابطه شاخص های حکمرانی وآزادی اقتصادی با عملکرد شرکت

 

ارائه کننده : مهدی سعیدی فروتقه

 

استاد راهنما : دکتر بهزاد کاردان

 

استاد مشاور : دکترمهدی صالحی

 

اساتید: داور دکتر محمدحسین ودیعی نوقابی

دکتر محمدجواد ساعی

 

زمان: ساعت: 11 روز یکشنبه مورخ 1397/03/06

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 211