دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حقوق خصوصي - عماد عبدالجلیل راضی الجزائری

 

 

مطالعه ی تطبیقی داوری در اختلافات سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران و عراق

 

ارائه کننده : عماد عبدالجلیل راضی الجزائری

 

استاد راهنما : دکتر رضا معبودی

 

استاد مشاور : دکتر محمد عابدی

 

اساتید داور : دکتر سعید محسنی

دکتر اعظم انصاری

 

زمان: ساعت 10روز 3شنبه 97/3/8

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 212