دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حسابداری - لقا طه محمد الحسینی

 

ارزیابی سیستم کنترل های داخلی شرکت های بورسی عراق بر اساس چهارچوب ارائه شده کوزو

 

ارائه کننده : لقا طه محمد الحسینی

 

استاد راهنما : دکتر محمدرضا عباس زاده

 

استاد مشاور : دکترمهدی صالحی

 

اساتید داور: دکتر رضا حصارزاده

  کتر محمود لاری دشت بیاض

 

زمان: ساعت: 10 روزسه 1397/03/08

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 211