دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حسابداری - فرقد السعدی

"بررسی ارتباط بین ویژگی های هیات مدیره و مدیریت سود واقعی و تعهدی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار عراق"

 

ارائه کننده : فرقدالسعدی

 

استاد راهنما : دکتر بهزاد کاردان

 

استاد مشاور : دکترمحمود لاری دشت بیاض

 

اساتید داور دکتر محمد رضا عباس زاده

دکتر محمد علی باقرپور

 

زمان: ساعت: 8  روزسه شنبه 1397/03/22

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 211