دفاعيه‌ ي رساله‌ ي دکتري مديريت (مديريت منابع انساني) - گلناز اژدری

 

 

طراحي الگوي بومي الزامات زمينه اي مديريت منابع انساني الکترونيک مبتني بر رايانش ابري در شرکت هاي کوچک و متوسط دانش بنيان

 

ارائه کننده: گلنـاز اژدري

 

استاد راهنما: دکتر محمّد لگزيان

 

اساتيد مشاور: دکتر علي شيرازي

دکتر مرجان فياضي

 

اساتيد داور: دکتر امير مانيان

دکتر غلامرضا ملک زاده

دکتر محمّدمهدي فراحي

 

نماينده ي تحصيلات تکميلي: دکتر اميرمحمّد فکور ثقيه

 

زمان: ساعت 10 روز دوشنبه 1397/03/28

 

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – اتاق 114