دفاعيه‌ ي پايان‌نامه‌ ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (بازاريابي بين الملل) - سليمه نجم عبدالله العماري

 

 

بررسي ميزان تأثير قابليت رسانه هاي اجتماعي بر بازاريابي آموزش عالي

(مورد مطالعه: دانشجويان عراقي شاغل به تحصيل در دانشگاه فردوسي مشهد)

 

ارائه کننده: سليمه نجم عبدالله العماري

 

استاد راهنما: دکتر محمّد لگزيان

 

استاد مشاور: دکتر آذر کفاش پور

 

اساتيد داور : دکتر يعقوب مهارتي

 

دکتر مجتبي پورسليمي

 

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر مجتبي پورسليمي

 

زمان: ساعت 12 روز سه شنبه 1397/03/29

 

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 114