دفاعیه پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - آزاده تقی پور

دفاعیه پايان نامه كارشناسي ارشد
حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان پايان نامه : بررسی میزان و عوامل ترس از جرم در شهر کرد
آزاده تقی پور جاوی
استاد راهنما سید مهدی سید زاده ثانی
استاد مشاور عبدالرضا جوان جعفری
استاد مدعو سید حسین حسینی
استادمدعو حسام قبانچی
نماینده تحصیلات تکمیلی حسام قبانچی

تاريخ دفاع :‌1/5/97