دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی- عبدالغنی عتقی

جلسه دفاعیه پایان نامه
کارشناسی ارشد
حقوق جزا و جرم شناسی


تحت عنوان : بررسی تطبیقی سیاست کیفری ایران و سوریه در حمایت از داده های شخصی با نگاهی به حقوق انگلستان

ارائه کننده : عبدالغنی عتقی
استاد راهنما : جناب آقای حسام قبانچی
استاد مشاور : دکتر سید حسین حسینی
اساتید داور : دکتر عبدالرضا جوان جعفری دکترسید مهدی سیدزاده ثانی

زمان: ساعت 12 روز 4 شنبه 3/5/97
مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 114