دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- حنان شاکر عامر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
علوم اقتصادی

تحت عنوان :
بررسی عوامل موثر بر جریان سرمایه گذاری خارجی در عراق

ارائه کننده : حنان شاکر عامر
استاد راهنما : دکتر مهین دخت کاظمی
استاد مشاور : دکتر مهدی خداپرست مشهدی
اساتید داور : دکتر مسعود همایونی فر دکتر محمد جواد رزمی

زمان: ساعت: 10 صبح روز شنبه 13/5/97
مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 114