دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- اسامه حسن هادی العبودی

جلسه دفاعیه پایان نامه
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

تحت عنوان :
ارزیابی اقتصادی تولید برق از بیوگاز حاصل از پسماند شهری در شهر واسط کشور عراق

ارائه کننده : اسامه حسن هادی العبودی
استاد راهنما : دکتر مهدی خداپرست مشهدی
استاد مشاور : دکتر تقی ابراهیمی سالاری
اساتید داور : دکتر مهدی فیضی دکتر مهدی بهنامه

زمان: ساعت: 12 روز شنبه 13/5/97
مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 114