دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته حسابرسی-رضا قدوسیان

جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد

رشته حسابرسی

تحت عنوان :

" بررسی تأثیر سود تقسیمی و چسبندگی هزینه بر قابلیت مقایسه پذیری سود با نقش واسطه ای ارتباطات سیاسی شرکت ها"

ارائه کننده:             رضا قدوسیان

استاد راهنما:            دکتر مهدی صالحی

استاد مشاور:              دکتر محمدرضا عباس زاده

اساتيد داور :            دکتر محمدجواد ساعی

                                      دکتربهزاد کاردان

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي:      دکتر بهزاد کاردان

زمان: ساعت9:30 روز یک­شنبه 1/7/1397

مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – کلاس 210