دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت اجرایی- ام البنین هاشمی زاده

جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد

رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

تحت عنوان :

بررسی اثر فرح بخشی بر رفتار نوآورانه افرا د با میانجی گری درگیری کارکنان و ظرفیت جذب فردی در صنعت مد پوشاک

ارائه کننده: ام البنین هاشمی زاده

استاد راهنما: دکتر علیرضا خوراکیان

استاد مشاور: دکتر فریبرز رحیم نیا

اساتيد داور : دکتر امیر محمد فکور دکتر علیرضا حدادیان

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر علیرضا حدادیان

زمان: ساعت 12 روز یکشنبه 1/7/1397

مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي کلاس 212